Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání, oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je v Oblastním spolku Českého červeného kříže Mladá Boleslav zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice"). K zajištění plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů byla společností vydána závazná interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti.

Na základě Směrnice byl zřízen vnitřní oznamovací systém ("dále jen "VOS"), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 • zaměstnání,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. "volený orgán"),
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Směrnice a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele a ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

 • Bišická Petra
 • Mittnerová Michaela

Možnosti podání oznámení:

 • písemně na adresu: 
 1. Petra Bišická, Dům péče ČČK, Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav, na obálku prosím uveďte text: "Pouze k rukám příslušné osoby"

 2. Michaela Mittnerová, Dům péče ČČK, Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav, na obálku prosím uveďte text: "Pouze k rukám příslušné osoby"
 • telefonicky (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam): Petra Bišická - 607 081 483; Michaela Mittnerová – 602 485 934
 • e-mail: bisicka.oznameni@cervenykrizmb.cz; mittnerova.oznameni@cervenykrizmb.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.