Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

V úterý 11.6.2013 se uskutečnilo v kostele sv. Bonaventury Na Karmeli v Mladé Boleslavi slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve  v kostele sv. Bonaventury Na Karmeli.

K předání ocenění bylo pozváno:

17 dárců, kteří obdrželi Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů krve

43 dárců s nárokem na zlatou medailí Prof. Jánského za 40 odběrů

56 dárců, kteří obdrželi stříbrnou medaili Prof. Jánského za 20 odběrů

Této události byl přítomen jako čestný host primátor města Raduan Nwelati, ředitel Klaudiánovy nemocnice Luděk Kramář, předseda Oblastní výkonné rady ČČK Mladá Boleslav Petr Šmach a další zástupci nemocnice, Českého červeného kříže, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Příjemnou atmosféru navodili hned na úvod dámy z  pěveckého 4tria a později i hrou na kytaru a zpěvem Nicole Martinková.

Všichni přítomní hosté poděkovali dárcům za jejich nezištnou a nenahraditelnou pomoc, kterou poskytují opakovaně a ve prospěch neznámých lidí.

 

Akce se konala v blízkém termínu světového dne dárců krve, který připadá na 14. června s letošním heslem: Daruj život - daruj krev.

Z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl 14. červen vyhlášen za Světový den dárců krve. Tento den má být podnětem pro připomenutí těch, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní Daruj život – daruj krev, což mimochodem koresponduje s tradičním heslem Československého a Čěského červeného kříže Daruj krev, zachráníš život. Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků a léčiv z krve připravovaných stále aktuálním tématem. Každoročně se ve světě uskuteční 92 milionů odběrů krve a jejích složek, přičemž v 62 zemích již bylo dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů (srovnání: v r.2002 to bylo 40 zemí) a v 71 zemích činí toto číslo aspoň 90%. Pokud jde o věk dárců, je zajímavé, že v zemích s vysokým HDP je nejpočetnější skupina dárců ve věku 25-44 následovaná skupinou 45-64 let, zatímco v zemích s nízkým HDP je nejpočetnější skupina 18-24 let následovaná skupinou 25-44 let. Ženy tvoří cca 30% dárcovské populace. V zemích s vysokým HDP se ročně uskuteční cca 40 odběrů na 1000 obyvatel, v zemích s nízkým HDP je to jen desetina tohoto počtu. Červený kříž od r.1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování, zatímco v případě poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná. Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve , neboť celkový počet dárců u nás dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO. V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno něco přes 281 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 100 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními (známy jsou Medaile prof. Jana Janského udělované za 10-20-40 a a Zlaté kříže ČČK za 80-120-160 bezpříspěvkových odběrů).

 

napsali o nás:

zde